Investor Relations

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av ledamöter utsedda av de per den 30 mars 2022 tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

Fyra ledamöter i Goobit Groups valberedning har utsetts

- Christian Ander, representerar Christian Ander och Blockchain AB

- Christian Voboril, representerar GBI Holding

- Roland Dahlman, representerar Investerum

- Ordförande i Goobit Group