Investor Relations

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Goobit Group AB (publ).


§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.


§ 3. Verksamhet

Bolaget ska agera holdingbolag, äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.


§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 aktier och högst 500 000 000 aktier.


§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.


§ 7 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utses på årsstämman, ett registrerat revisionsbolag eller en revisor och en revisorssuppleant. Dessa skall vara auktoriserade revisorer.


§ 8 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.


§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringspersoner.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

   a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

    b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

    c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9. Val till styrelsen och av revisor.

10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.


§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 maj - 30 april.


§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.