UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (publ).

2020-10-26
11:24

Goobit Group AB (publ) informerar om att Styrelsen har beslutat sig för att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 29 oktober. Nytt datum för årsstämma blir den 30 november 2020.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (publ.)
 
Aktieägarna Goobit Group AB, org nr 556952-8671, kallas härmed till årsstämma på Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm, torsdagen den 30 november 2020 kl 10:00.

Deltagande och anmälan
Rätt till deltagande vid bolagsstämman tillkommer aktieägare som på avstämningsdagen den 20 november 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste per avstämningsdagen 20 november 2020 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före avstämningsdagen måste begära att förvaltaren genomför en sådan registrering. Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till bolaget per email till David Söderberg, email david.soderberg@goobit.se, senast 25 november 2020 kl 17:00

Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal aktier vederbörande representerar. Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt genom ombud skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer skall till stämman medtaga fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Stämmoärenden
1) Öppnande av årsstämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av ordförande
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om bolagsstämman är behörigen sammankallad
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7) Beslut om

  • Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, tidigare styrelseledamöter, verkställande direktör och tidigare verkställande direktör.

8) Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9) Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa och i förekommande fall revisionsbolag eller en revisor jämte revisorssuppleant.
10) Val av styrelseordförande
11) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning utdelas i samband med årsstämman

Stockholm den 23 oktober 2020 Goobit Group AB (publ.)

Bifogade filer