Tingsrätten avslår Goobit AB:s ansökan om säkerhetsåtgärd

2022-02-10
15:53

Stockholms tingsrätt har idag avslagit ansökan om säkerhetsåtgärd från Goobit Group AB:s (publ) dotterbolag Goobit AB. Ansökan syftade till att tingsrätten skulle förplikta bolagets tidigare bank SEB att tillhandahålla Goobit AB bankkonton och banktjänster vilka avslutades i december.

Stockholms tingsrätt har idag avslagit Goobit AB:s ansökan. Tingsrätten gör bedömningen att bifall till Goobit AB:s ansökan i praktiken skulle ersätta en kommande dom och att bolagets behov av konton och banktjänster inte utgör sådana starka skäl att den begärda säkerhetsåtgärden ska bifallas. Genom beslutet förpliktas bolaget att ersätta SEB för dess rättegångskostnader om 1,6 MSEK.

Goobit Group är sedan december i dialog med ett flertal europeiska banker som erbjuder bankkonto till svenska kryptobolag. Den avtalsmässiga och regulatoriska processen är relativt omfattande men bolaget bedömer att förutsättningarna är goda för att ett sådant samarbete kan vara på plats inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ)
tel: +46 70 999 10 70
E-post: erika.eliasson@goobit.se 

Om BTCX / Goobit Group 
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Goobits aktier är sedan 2021 listade på Nasdaq First North Growth Market med Eminova som Certified Adviser. Epost: adviser@eminova.se telefon: 08-68 42 11 10. För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer