Styrelseordförande i Goobit Group AB investerar i bolaget

2022-12-27
22:15

Goobit Groups styrelseordförande Michael Völter har i enlighet med årsstämman beslut förvärvat 1 000 000 nyemitterande aktier i bolaget.

Goobit Group AB (publ) har under dagen slutfört årsstämman den 17 oktober 2022 beslut om en riktad nyemission av högst 1 000 000 aktier. Rätten att teckna aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har tillkommit styrelseordförande Michael Völter. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt har varit att möjliggöra ägande i bolaget för Michael Völter för att skapa motivation och samhörighet med bolaget. Teckningskursen för aktierna uppgår till 0,32 kronor per aktie och motsvarar tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktie innan årsstämman den 17 oktober 2022.

Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 1 385 403,27 kronor och antalet aktier till 138 540 327 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer