Sammanfattning av delårsrapport Q1 2023/2024, 1 maj - 31 juli 2023

2023-09-15
9:30

Goobit Group AB ("Goobit") delar sin svenska sammanfattning av delårsrapport för Q1 2023/2024. Hela rapporten finns att läsa på goobit.se.

Trots marknadssvängningar var det ett kvartal präglad av produktutveckling, operationella förbättringar och kostnadsreduceringsinsatser.

Översikt finansiella resultat för Goobit Group AB (publ) ("Bolaget")

Q1, 1 MAJ 2023–31 JULI 2023

– JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

  • Nettoomsättningen uppgick till 21.5 MSEK (24.9). Minskningen beror främst på avslutandet av banktjänster i mitten av december 2021, vilket resulterade i lägre handelsvolymer.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3.1 MSEK (-5.7). Perioden inkluderar advokatkostnader hänförliga till den avslutade undersökningen från Finansinspektionen, vilka anses vara engångskostnader.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3.1 MSEK (-5.7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0.02 SEK (-0.04).

Viktiga händelser under perioden

  • I maj 2023 förvärvade Goobit tillgångarna i Snowbank AB (BTCSWE), en välrenommerad svensk bitcoin-växlingstjänst registrerad hos Finansinspektionen. Förvärvet inkluderar BTCSWE:s varumärke, teknologi och kundbas som kommer att integreras i Goobit Groups verksamhet.
  • Goobit har beslutat att sälja Nova Exchanges tillgångar för att stärka sin position som en dedikerad bitcoin-börs. Försäljningen öppnar nya möjligheter för Goobit att förbättra sina erbjudanden, specifikt BTCX, en av Europas äldsta och mest pålitliga bitcoin-börser, samt AML Desk, ett ledande verktyg för att uppfylla regler om penningtvätt i kryptobranschen.
  • Finansinspektionen ("FI") har avslutat sin undersökning av Goobit, som inleddes i oktober 2021. Enligt FI har Goobit haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilka bolaget snabbt har åtgärdat. FI har beordrat Goobit att betala en sanktionsavgift på 2 MSEK. Goobit har beslutat att överklaga straffavgiften.

Viktiga händelser efter perioden

  • I augusti meddelade Goobit att man utnämnt advokaten och nuvarande styrelseledamoten Jan Tibbling till centrals funktionsansvarig och ordinarie styrelseledamot i sitt dotterbolag Goobit AB. Detta strategiska beslut understryker bolagets åtagande att följa strikta regulatoriska riktlinjer och vidare styrka dess styrstrukturer.

Sammanfattning av VD ordet

Kära aktieägare och Bitcoiners, resan vi påbörjat med Goobit Group är långsiktig. Vi har världens äldsta fortfarande aktiva Bitcoin-börs och likt som för Bitcoin självt, ser vi stora framtida möjligheter. Under det senaste kvartalet har vi stärkt vår marknadsposition genom att integrera varumärket, teknologin och kundbasen från BTCSWE, en pålitlig svensk Bitcoin-tjänst. Vi har även börjat utveckla partnerskap med globala Bitcoin-företag och strävar efter ett bättre samförstånd med den svenska banksektorn, vilket skulle kunna öppna enorma tillväxtmöjligheter för oss.

Inflationen i Sverige är hög och det ser inte ut som att regeringar eller centralbanker lyckas lösa problemen i närtid. Här kan Bitcoin bli en viktig förändringskraft, inte bara som ett finansiellt system eller som en hållbar ekonomisk modell, men också som ett verktyg för global fred. Att investera i Bitcoin långsiktigt är inte bara ett skydd mot inflation, det gör det också svårare för stater att starta krig och underlättar övergången till en global handel där alla kan delta på lika villkor.

Denna vision artikulerades nyligen av Knut Svanholm i ett anförande där han jämförde uppfinningen av atombomben med Bitcoin. Medan atombomben har potential att skapa en ständig "Mexikansk standoff" mellan nationer, erbjuder Bitcoin ett sätt att skapa global handel där ingen aktör har övertaget. Detta gör Bitcoin till kanske vårt bästa verktyg för att uppnå global fred.

Sammanfattningsvis tror vi på Goobit starkt på Bitcoins långsiktiga potential. Marknaderna kommer att fluktuera, men Bitcoins grundläggande egenskaper förblir. Det är därför vi fokuserar helhjärtat på Bitcoin. Vår mission är att sätta världen i en riktning mot fred och välstånd genom att underlätta användning av bitcoin och erbjuda kliniskt rena bitcoin med hjälp av vår nyutvecklade AML tjänst.

Läs hela rapporten på goobit.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX | Goobit Group
Goobit AB lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoin- och utbildningsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer