Sammanfattning av bokslutskommuniké, 1 maj 2022 – 30 april 2023

2023-06-15
19:00

För att bättre kommunicera med våra internationella investerare har Goobit Group AB beslutat att publicera finansiella rapporter på engelska. Detta skifte speglar vårt åtagande för transparens och tillgänglighet för alla våra intressenter, oavsett deras geografiska placering. Läs fullständig rapport på goobit.se.

Goobit delar sin svenska sammanfattning av bokslutskommunikén.

Goobit har på ledningsnivå under perioden engagerat sig i dialog med olika beslutsfattare och då betonat behovet av finansiell inkludering och tydliga rättvisa regler för alla företag. VD och andra företrädare för bolaget hade nyligen ett positivt och konstruktivt möte med Sveriges finansmarknadsminister, Niklas Wykman. Goobit deltog också i viktiga diskussioner vid BTC Prague, Europas största Bitcoin-konferens.

Goobit planerar en serie av evenemang i Stockholm med start redan i juni för att belysa branschens utmaningar och möjligheter med särskilt fokus på regleringsaspekter i och med att MiCA (Markets in Crypto Assets) träder i kraft. Bolagets orubbliga tro på Bitcoins potential styr deras affärsstrategi, som i slutändan syftar till att främja Bitcoin-adoption och skapa värde för Goobit Groups aktieägare.

Q4, 1 februari 2023–30 april 2023
– Jämfört med motsvarande period föregående år–

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,9 MSEK (31,6). Nedgången kan huvudsakligen tillskrivas uppsägningen av banktjänster i mitten av december 2021, vilket har lett till minskade växlingsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-4,3). Perioden inkluderar konsult- och advokatkostnader hänförliga till den pågående FI-tillsynen av bolaget, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,9 MSEK (-4,1).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,03).

Helåret 1 maj 2022–30 april 2023
– Jämfört med motsvarande period föregående år–

 • Nettoomsättningen uppgick till 99,1 MSEK (360,2) vilket ger en minskning med 72,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,7 MSEK (-17,5). Resultatet har belastats med konsult- och advokatkostnader hänförliga till den pågående FI-tillsynen av bolaget, dessa bedöms vara icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15,9 MSEK (-17,9).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,13).

Viktiga händelser under perioden

 • Den första testperioden av Goobits nya lösning för direktbanksbetalningar har slutförts framgångsrikt och erbjuds nu till fler kunder. Målet är att erbjuda samtliga kunder direktbanksbetalningar.
 • Goobit har inlett ett samarbete med Divly, Monetax, DLT Accounting och Koinly för att förenkla deklarationsprocessen för sina kunder.
 • Goobit Group har tecknat ett distributionsavtal med NBX, den ledande norgebaserade börsen för digitala tillgångar. Bolagen bildar en strategisk allians för att erbjuda NBX Visa-kreditkort till den svenska marknaden.
 • Bolaget har upptagit ett kortfristigt lån för att underlätta hanteringen av löpande rörelsekapital

Viktiga händelser efter perioden

 • I maj 2023 har Goobit förvärvat tillgångarna i Snowbank AB (BTCSWE), en välrenommerad svensk bitcoin-växlingstjänst registrerad hos Finansinspektionen. Förvärvet innefattar BTCSWE:s varumärke, teknologi och kundbas som kommer att integreras i Goobit Groups verksamhet.
 • Goobit har beslutat om att sälja Nova Exchange – tillgångar för att stärka sin position som en dedikerad bitcoinbörs. Försäljningen öppnar nya möjligheter för Goobit att stärka sina erbjudanden, specifikt BTCX, en av Europas äldsta och mest betrodda bitcoinbörser, och AML Desk, ett ledande verktyg för att uppfylla Anti-Money Laundering-regelverk inom kryptoindustrin.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer