KOMMUNIKÉ TILL ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

2021-10-15
15:43

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har genomfört en årsstämma den 15 oktober 2021 och aktieägarna har utövat sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelse.

Styrelse
Christian Ander omvaldes till ordförande på stämman. Styrelsen kommer bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant och utöver Christian Ander omvaldes Johan Svärd, Anders Aspegren, Karl-Mikael Syding och Erika Eliasson till ledamöter. Styrelsearvode ska utgå med 4 prisbasbelopp för ledamöter samt med 8 prisbasbelopp för ordförande.

Utdelning
Stämman fastslog att ingen utdelning ska betalas ut.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022
Inför årsstämman 2022 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 30 mars 2022 tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Teckningskursen i emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att erbjuda en token
I samband med bolagets internationella expansion avser Goobit att, utreda förutsättningarna till och om sådana förutsättningar föreligger, erbjuda en token till användarna som ett incitament för bolagets plattform och som ett led i att skapa ytterligare aktieägarvärde, har Goobit för avsikt att erbjuda marknaden denna token.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goobit.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan www.goobit.se.

Kontaktperson:
Pär Helgosson, telefon: +46 70 978 80 00
par.helgosson@goobit.se

Om Goobit
Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är Sveriges första och ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group är en koncern med verksamheten i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB med cirka 12 anställda inklusive konsulter baserade primärt i Stockholm. Goobit AB riktar sig till både privatpersoner och företagskunder och representerar genom växling av digitala valutor, så kallad kryptovaluta, den absoluta majoriteten av Bolagets intäkter.

Bifogade filer