Kommuniké från extra bolagsstämma i Goobit Group AB den 9 augusti 2021

2021-08-09
14:45

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har genomfört en extra bolagsstämma den 9 augusti 2021. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelse.

Val av styrelse
Bolagsstämman valde Christian Ander till styrelsens ordförande, Johan Svärd till vice ordförande och Erika Eliasson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av sex ledamöter och utgörs av Christian Ander (ordförande), Johan Svärd (vice ordförande), Johan Scott, Anders Aspegren, Karl-Mikael Syding och Erika Eliasson.
Erika Eliasson
Född: 1978. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomiemagisterexamen Uppsala universitet med inriktning på finansiering och redovisning. Ordförande Swedish FinTech Asssociation, ordförande Wellstreet FinTechBoard och senior advisor Kreab. Tidigare Vice VD Lendify AB och dessförinnan försäljningschef Erik Penser Bank och styrelseledamot i Cranab & Slagkraft AB.
Erika Eliasson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.
 
Ändring av bolagsordning
I enlighet med styrelsens förslag har bolagsstämman beslutat om ändring av bolagsordningen, dels för att möjliggöra det föreslagna valet av Erika Eliasson som ny ledamot i styrelsen, dels för att anpassa gränserna för antalet aktier till aktiens kvotvärde. Nya lydelser:
§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 aktier och högst 500 000 000 aktier.
§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.
 
Incitamentsprogram
I enlighet med aktieägares förslag har bolagsstämman fattat beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2) för styrelseledamöter innefattande (A) riktad emission av högst 845 724 teckningsoptioner till bolaget och (B) godkännande av överlåtelse av emitterade teckningsoptioner från bolaget till vissa styrelseledamöter i bolaget. För en mer utförlig beskrivning av incitamentsprogrammets villkor se kallelse till extra bolagsstämma.
I enlighet med styrelsens förslag har bolagsstämman även fattat beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1) för anställda innefattande (A) riktad emission av högst 8 457 255 teckningsoptioner till bolaget och (B) godkännande av överlåtelse av emitterade teckningsoptioner från bolaget till anställda inom den koncern där bolaget utgör moderbolag. För en mer utförlig beskrivning av incitamentsprogrammets villkor se kallelse till extra bolagsstämma.
 
Förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan www.goobit.se.
 
Kontaktperson:
Pär Helgosson, telefon: +46 70 978 80 00
par.helgosson@goobit.se
 
 
Om Goobit
Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är Sveriges första och ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group är en koncern med verksamheten i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB med cirka 12 anställda inklusive konsulter baserade primärt i Stockholm. Goobit AB riktar sig till både privatpersoner och företagskunder och representerar genom växling av digitala valutor, så kallad kryptovaluta, den absoluta majoriteten av Bolagets intäkter.

Bifogade filer