Kommuniké från årsstämma i Goobit Group AB (publ)

2023-10-17
18:15

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har den 17 oktober 2023 genomfört en årsstämma på Järntorgsgatan 6 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelse. Sammanfattningsvis beslutades bland annat följande:

Fastställande av räkenskaperna, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen, avseende perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023, intagna resultat- samt balansräkningarna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag och revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska utgå för 2022/2023 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen kommer bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Michael Völter omvaldes till ordförande. Christian Ander och Carl-Viggo Östlund omvaldes till ledamöter. Jan Tibbling nyvaldes till ledamot. Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor för ledamöter som inte uppbär lön från företaget samt med 400 000 kronor för ordförande och för ledamot som är centralt funktionsansvarig.

Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget WeAudit Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att inför årsstämman 2024 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 30 mars 2024 tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 409 212,790000 kronor genom nyemission av högst 140 921 279 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Handlingar
Handlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goobit.se.

Förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan https://www.goobit.se/investor-relations/bolagsstammor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX | Goobit Group
Goobit AB lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer