KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

2022-10-18
11:43

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har den 17 oktober 2022 genomfört en årsstämma där aktieägarna har utövat sin rösträtt genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelse. Sammanfattningsvis beslutades bland annat följande:

Fastställande av räkenskaperna, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen, avseende perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022, intagna resultat- samt balansräkningarna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag och revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska utgå för 2021/2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseledamöterna, den verkställande direktören och tidigare verkställande direktör Erika Eliasson beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022. Tidigare verkställande direktör Pär Helgosson (verksam 2021-05-01 – 2021-11-15) beviljades, i enlighet med revisorns avstyrkan, inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutande att styrelsen kommer bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Michael Völter omvaldes till ordförande. Christian Ander, Karl-Mikael Syding och Carl-Viggo omvaldes till ledamöter. Anders Aspegren hade inför stämman meddelat att han inte längre kunde ställa upp för omval. Styrelsearvode ska utgå med 4 prisbasbelopp för ledamöter samt med 16 prisbasbelopp för ordförande. Samtliga val och beslut för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget WeAudit Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter
Årsstämman beslutade att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2021 ska vara oförändrade.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Teckningskursen i emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022/2025) riktat till anställda och konsulter inom Goobit. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bibehålla de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman om emission av högst 7 238 232 teckningsoptioner riktat mot deltagarna. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden från och med 1 september 2025 till och med 31 oktober 2025 teckna en ny aktie i Goobit Group AB för 0,80 kronor per aktie.

Beslut om nyemission
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en riktad nyemission, innebärandes att Bolagets aktiekapital ökas med högst 10 000 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamoten Michael Völter. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ägande i bolaget för Michael Völter för att skapa motivation och samhörighet med bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,32 kronor per aktie och motsvarar tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktie. Michael Völter har åtagit sig att använda hälften av beslutat styrelsearvode för att betala för tecknade aktier. Antalet aktier som slutligen emitteras kommer högst att motsvara en emissionslikvid om 8 prisbasbelopp. De nya aktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 31 oktober 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen genom införandet av ett nytt stycke i § 12 i bolagets bolagsordning i syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor.

Handlingar
Handlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goobit.se.

Förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan https://www.goobit.se/investor-relations/bolagsstammor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer