KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

2022-06-22
10:26

Aktieägarna i Goobit Group AB (publ), 556952-8671, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 juli 2022.

Styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning (poströstning) före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 7 juli 2022.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 29 juni 2022, och dels senast onsdagen den 6 juli 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 29 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 1 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på www.goobit.se som fylls i och skickas in senast den 6 juli 2022.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.goobit.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast måndagen den 27 juni 2022, till Goobit Group AB (publ), Box 3332, 103 67 Stockholm eller via e-post till ir@Goobit.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.goobit.se senast lördagen den 2 juli 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Val av styrelseledamot

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Anders Aspegren utses till ordförande på stämman.

Punkt 2 - Val av två justeringspersoner
Valberedningen föreslår att Christian Ander och Bjarne Ahlenius väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 6 – Val av styrelseledamot
Valberedningen föreslår att Michael Völter väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till Michael Völter utgår i enlighet med det beslut om arvode till styrelseledamöter som fattades av årsstämman den 15 oktober 2021, dvs med 4 prisbasbelopp för ledamöter och med 8 prisbasbelopp för ordförande.

Presentation av Michael Völter finns på bolagets hemsida. Michael Völter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Christian Ander, Anders Aspegren (ordförande), Karl-Mikael Syding, Carl-Viggo Östlund och Michael Völter.

Aktier och röster
Goobit Group AB har på dagen för denna kallelse totalt 137 540 327 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Goobit Group AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer