KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

2021-12-16
13:25

Aktieägarna i Goobit Group AB (publ), 556952-8671, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 30 december 2021.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 21 december 2021, och dels senast den 29 december 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 21 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på www.goobit.se som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 29 december 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.goobit.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast måndagen den 20 december 2021, till Goobit Group AB (publ), Box 3332, 103 67 Stockholm eller via e-post till ir@Goobit.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.goobit.se senast lördagen den 25 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Val av styrelseledamot

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets huvudägare föreslår att Christian Ander utses till ordförande på stämman.

Punkt 2 - Val av två justeringspersoner
Bolagets huvudägare föreslår att Joachim Lundberg och Christoffer De Geer väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 6 – Val av styrelseledamot
Bolagets huvudägare föreslår att Carl-Viggo Östlund väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Svärd har ställt sin plats till förfogande och kommer att avgå som ledamot i samband med den extra bolagstämman. Styrelsen kommer därför fortsatt att bestå av fem ledamöter.
Carl-Viggo Östlund
Carl-Viggo Östlund har mer än 35 års erfarenhet av ledarskap i både lokala och internationella verksamheter, däribland Tetra Pak, TNT Express, SalusAnsvar, Nordnet och SBAB. Han innehar även för närvarande styrelseuppdrag i: DBT Capital, FCG Fonder, Fondo Solutions, Gladsheim Fastigheter, Hemdel, Picsmart, Ponture och Tryg. Carl-Viggo förstärker styrelsen genom sin erfarenhet av att leda bolag med en tillväxtagenda och som står under Finansinspektionens tillsyn. Carl-Viggo Östlund är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Christian Ander (ordförande), Anders Aspegren, Erika Eliasson Karl-Mikael Syding och Carl-Viggo Östlund.

Aktier och röster

Goobit Group AB har på dagen för denna kallelse totalt 136 331 182 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Goobit Group AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer