KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

2021-02-19
9:00

Aktieägarna i Goobit Group AB (publ), 556952-8671, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021 kl 10.00 på Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm.

Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 mars 2021. Aktieägare ombeds att senast måndagen den 15 mars 2021 anmäla sin avsikt att delta i stämman per e-post till ir@Goobit.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.goobit.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd måndagen den 15 mars 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende smittspridning och eventuell karantän m.m. samt att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk eller tillhör en riskgrupp. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. För aktuella rekommendationer med anledning av Covid-19 (coronaviruset) hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokollsjusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

8. Beslut om apportemission

9. Beslut om ägardirektiv gällande placering/investering och handel med bolagets/dotterbolagens egna likvida kapital

10. Val av styrelseledamot och arvode till styrelseledamot

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

12. Beslut om uppdelning av aktier

13. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt antal aktier enligt den vid var tid gällande bolagsordningen.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 8 360 kronor genom nyemission av 836 aktier. Teckningskursen vid teckning ska vara 1 575 kronor per aktie genom apport av 4 preferensaktier i dotterbolaget Goobit AB, 556911-9992, som idag ägs av styrelseledamoten Christian Ander. Rätt att teckna aktierna ska således tillkomma Christian Ander. Överkursen för de nya aktierna ska tillföras den fria överkursfonden. Aktieteckning ska ske senast den 31 mars 2021. Betalning för aktier som tecknats ska erläggas samtidigt som teckning genom att apportegendomen tillförs bolaget. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för när teckning och betalning ska ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Beslut om ägardirektiv gällande placering/investering och handel med bolagets/dotterbolagens egna likvida kapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa följande ägardirektiv.

Bolaget, och samtliga sina dotterbolag, ska ha möjlighet att med respektive bolags likvida medel, investera/placera genom att handla i primärt BTC men kan även innefatta andra kryptovalutor, aktier, obligationer, optioner/warranter, FIAT valutor, eller andra finansiella instrument. Syftet med ovanstående mandat är att generera positiv avkastning på bolagets och dotterbolagens kapital.

Punkt 10 - Val av styrelseledamot och arvode till styrelseledamot

Styrelsen avser att inför stämman lägga fram förslag till ändring av styrelsens sammansättning.

Punkt 11 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, dels för att möjliggöra framtida emissioner i bolaget och uppdelning av aktier enligt punkt 12 på dagordningen, dels för att införa krav på föranmälan för deltagande på stämma samt möjlighet att samla in fullmakter och möjliggöra deltagande på stämma genom poströstning i vissa fall. Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelser:

Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är Goobit Group AB (publ).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska agera holdingbolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 50000 aktier och högst 200000.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet”

Föreslagna lydelser:

”§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Goobit Group AB (publ).

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska agera holdingbolag, äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 46 500 000 aktier och högst 186 000 000 aktier.”

§ 8. Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.
§ 12. Poströstning och insamling av fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Beslutet förutsätter att beslut även fattas om uppdelning av aktier enligt punkt 12.

Punkt 12 – Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår, i syfte att underlätta handel med bolagets aktier vid en notering, att stämman beslutar att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i 372 aktier. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 11.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.goobit.se och framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7, och 11 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Goobit Group AB har på dagen för denna kallelse totalt 127 021 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Goobit Group AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer