Goobit upptar lån från huvudägare

2023-03-08
12:10

Styrelsen i Goobit Group AB (publ)[1] har beslutat att uppta kortfristiga lån om sammanlagt 3 MSEK från huvudägarna Blockchain AB, tillhörande VD Christian Ander, och GBI Holding AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets rörelsekapital samt öka likviditeten för bolagets nya direktbankslösning som är under lansering.

Långivarna är Goobits två största aktieägare vilka har ingått separata låneavtal med bolaget om följande belopp:

LångivareLånebelopp
Blockchain AB2,5 MSEK
GBI Holding AB0,5 MSEK
Totalt3,0 MSEK

Lånen förfaller till betalning i sin helhet den 7 december 2023. Goobit äger rätt att återbetala lånen i förväg. Lånen löper med en årsränta om fjorton (14) procent vilken erläggs efter full återbetalning av lånet. Goobit äger rätt, men har ingen skyldighet, att, förutsatt bolagsstämmans beslut, återbetala lånebeloppen (dock inte räntan) med nyemitterade aktier genom en kvittningsemission riktad till långivarna. Teckningskursen för varje ny aktie som kan komma att emitteras i en sådan eventuell kvittningsemission ska motsvara aktiens genomsnittskurs under en period som börjar tio (10) handelsdagar före och slutar tio (10) handelsdagar efter bolagsstämmans beslut att genomföra den eventuella kvittningsemissionen.

Vi har drygt 10 års erfarenhet av kryptobranschen som fortfarande uppvisar hög förändringstakt och som över tid kommer ha allt större påverkan på vår vardag. Vi är mycket optimistiska över branschens möjligheter, varför det känns naturligt att fortsatt bidra till Goobits utveckling”, säger Johan Scott, delägare GBI Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ)
Email: ir@goobit.se

Michael Völter, Ordförande, Goobit Group AB (publ)
Email: michael.voelter@gmx.de

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX (läs mer på www.bt.cx). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar (läs mer på amldesk.io). Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

[1] Christian Ander (styrelseledamot och verkställande direktör) har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut rörande upptagandet av lånen.

Bifogade filer