Goobit Group föreslår att årsstämman ska besluta om en företrädesemission om ca. 9,9 MSEK

2023-09-15
17:30

Goobit Group AB (publ), org.nr. 556952-8671, meddelar att styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca. 9,864,500 SEK. Syftet med emissionen är att säkra finansiering för att genomföra de aktiviteter som ingår i bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna. Kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras separat.

Huvudpunkter:

  • Föreslagen maximal ökning av aktiekapital: 1 409 212,79 SEK
  • Maximalt antal nya aktier: 140 921 279
  • Avstämningsdag för deltagande: 25 oktober 2023
  • Teckningsperiod: 27 oktober 2023 till 10 november 2023
  • Pris per aktie: 0.07 SEK
  • Uppskattat totalt teckningsbelopp: Cirka 9,864,500 SEK (före eventuella emissionskostnader)
  • Årsstämman som beslutar om företrädesemissionen kommer att hållas 17 oktober 2023

Företrädesrätt

Befintliga aktieägare som är registrerade i Goobit Groups aktiebok den 25 oktober 2023 kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt, som i sin tur berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Fördelning av Aktier

Om inte alla nya aktier tecknas med företrädesrätt kommer styrelsen att bestämma fördelningen av nya aktier i enlighet med fördefinierade kriterier som specificeras i kallelsen till stämman och det officiella styrelseförslaget.

Tecknings- och Betalningsperiod

Teckningsperioden sträcker sig från den 27 oktober 2023 till den 10 november 2023. Betalningar för nya aktier baserade på teckningsrätter kan göras via kontantbetalning eller genom kvittning av fordringar under denna period. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Befintliga aktieägares deltagande i emissionen

Styrelsen har erhållit en uttrycklig vilja från vissa befintliga aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen, motsvarande totalt ca. 60 procent av det uppskattade totala teckningsbeloppet för företrädesemissionen.

Rätt till Utdelning

De nya aktierna kommer att berättiga innehavarna till utdelning från den första avstämningsdagen för utdelningar efter registrering hos Bolagsverket och inskrivning i aktieboken som förvaltas av Euroclear Sweden AB.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

2023-10-23 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2023-10-24 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2023-10-25 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

2023-10-26 Planerat datum för offentliggörande av memorandum för företrädesemissionen

2023-10-27 – 2023-11-07 Handel med teckningsrätter

2023-10-27 – 2023-11-10 Teckningsperiod

2023-10-27 - omkring v 48 Handel med BTA (betalda tecknade aktier)

2023-11-14 Uppskattat datum för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Ytterligare Information

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, styrelsens, förslag, nödvändiga handlingar enligt aktiebolagslagen och annan för emissionen relevant information om Goobit Group AB (publ) kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman den 17 oktober 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit Group AB (publ) registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Goobit Group AB (publ), och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som Goobit Group förväntas offentliggöra på bolagets webbplats senast två veckor innan årsstämman.

Varken teckningsrätter, uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), betalda tecknade aktier (”BTA”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, uniträtter, BTU, BTA, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom memorandumet, anmälningssedlar och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Goobit Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Goobit Group lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bifogade filer