Goobit Group AB publicerar delårsrapport Q3 2022/2023, 1 november 2022 – 31 januari 2023: Utökad leverans av direktbanksbetalningar

2023-03-15
8:00

Sedan årsskiftet har priset på bitcoin ökat kraftigt och handlats upp över 50%, men har också haft en turbulent period av hökaktiga centralbanker och konkurser av tre populära techbanker i USA. Trots detta fortsätter användningen av Bitcoins nätverk att öka, även det överliggande betalningsnätverket Lightning Network blir mer och mer tillgängligt vilket är ett kvitto på att tekniken fortsätter att mogna, oavsett tumulten på marknaden. (Utdrag ur VD Christian Anders kommentar till rapporten)

Q3, 1 november 2022–31 januari 2023
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Omsättningen uppgick till 26,0 MSEK (76,0). Minskningen beror främst på de under december 2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans med en generell nedgång inom kryptomarknaden medfört lägre växlingsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-6,0). Perioden inkluderar konsult- och advokatkostnader hänförliga till den pågående FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,2 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,1 MSEK (-6,1).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04).

Q1 - Q3, 1 maj 2022–31 januari 2023
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Omsättningen uppgick till 78,3 MSEK (328,6). Minskningen beror främst på de under december 2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans med en generell nedgång inom kryptomarknaden medfört lägre växlingsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-13,2). Perioden inkluderar konsult- och advokatkostnader hänförliga till rättstvisten om de uppsagda banktjänsterna samt den pågående FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,7 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,0 MSEK (-13,5).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,10).

Viktiga händelser under perioden

 • Goobits styrelseordförande Michael Völter förvärvade 1 000 000 nyemitterade aktier i bolaget.

Viktiga händelser efter perioden

 • Goobit har inlett testfas av ny teknisk lösning för direktbanksbetalningar. I testgruppen ingår ett fåtal utvalda kunder. Målet är att kunna utöka testet till en större kundgrupp.
 • Goobits styrelse har beslutat att adjungera advokat Jan Tibbling som styrelseledamot fram till nästa bolagsstämma då han, på förslag från valberedningen, föreslås att väljas som ordinarie styrelseledamot. Jan var fram till oktober 2022 chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM).
 • Styrelsen i Goobit har beslutat att uppta kortfristiga lån om sammanlagt 3 MSEK från huvudägarna Blockchain, tillhörande VD Christian Ander, och GBI Holding AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets rörelsekapital samt öka likviditeten för bolagets nya direktbankslösning som är under lansering.
 • Goobit utökar leveransen av direktbanksbetalningar efter en framgångsrik testperiod. Målet är att erbjuda samtliga kunder direktbanksbetalningar.

VD har ordet

Bästa aktieägare,
Sedan årsskiftet har priset på bitcoin ökat kraftigt och handlats upp över 50%, men har också haft en turbulent period av hökaktiga centralbanker och konkurser av tre populära techbanker i USA. Trots detta fortsätter användningen av Bitcoins nätverk att öka, även det överliggande betalningsnätverket Lightning Network blir mer och mer tillgängligt vilket är ett kvitto på att tekniken fortsätter att mogna, oavsett tumulten på marknaden.

En stor nyhet är att bolaget nu framgångsrikt har rullat ut direktbankbetalningar till ett urval av våra kunder. Detta är en eftertraktad betalmetod för våra kunder och förbättrar bolagets bruttomarginal. Det här ligger till grund för bolagets växlingsverksamhet gentemot retail-kunder.

Goobit har fortsatt intresse från företagskunder där intresset för digitala tillgångar växer och behovet av personlig service med s.k “OTC”-handel ökar. Här erbjuder Goobit sina kunder en “från jord till bord”- tjänst med allt från att hantera transaktioner, sätta upp en säker wallet till att skapa AML-rapporter för att underlätta kundens relation till sin bank med hjälp av bolagets AML Desk. Bolaget stödjer, utöver kryptovaltur som bitcoin och ether, samtliga stora fiat-valutor och har under senaste kvartalet lagt till ledande “stablecoins” i sitt utbud, vilket är traditionella fiat-valutor som skickas över blockkedjan vilket ger snabbare och billigare transaktioner samt en ökad spårbarhet.

De största delägarna, mig själv inräknad, har tillfört kapital om 3 MSEK i ett lån och vi har stort förtroende för bolagets framtid och målsättningen att etablera bolaget som den ledande aktören i Norden. Kapitalet används för att stärka kassaflödet och att vidare investera i vår teknikplattform, där ibland direktbanksbetalningar. Detta förväntas leda till konkurrensfördelar med högre effektivitet och lägre kostnader för bolaget och bolagets kunder.

Jag ser fram emot en spännande framtid där vårt företag leder vägen i kampen mot penningtvätt och kriminell aktivitet genom innovativa tekniska lösningar. Med vårt senaste tillskott i styrelsen, Jan Tibbling, även känd som #bitcoinadvokaten, med sin unika bakgrund som chefsåklagare på ekobrottsmyndigheten och en djup förståelse för blockchain och kryptovalutor, är vi än mer rustade att ta stora kliv framåt i utvecklingen. Jan bidrar i styrelsearbetet till att ytterligare stärka Goobits AML-arbete samt vidare utveckla bolagets AML-produkt både nationellt och internationellt.

Under senaste kvartalet har vår AML-produkt, AML Desk, uppnått betydande framgång. Vi har framgångsrikt tillhandahållit krypto-AML-rapporter till kunder som stod inför utmaningar med sina banker på grund av deras engagemang med kryptovalutor och digitala tillgångar. Som ett resultat av Goobits AML-rapporter har dessa kunders banker vänt i sin riskuppfattning av kunden och fått fortsätta sin verksamhet med tillhörande konton och tjänster hos banken.

Vi fortsätter att se ett stort behov för denna produkt, både inom och utanför Sveriges gränser, och arbetet med att etablera flera strategiska partnerskap för fortsatt expansion i Europa.

Stockholm, mars 2023

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta delårsrapporten Q3 2022/23 finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer