Goobit Group AB publicerar delårsrapport Q3 2021/22, 1 november 2021 – 31 januari 2022: Fokus på att säkra ny betallösning

2022-03-31
8:02

Det är glädjande att nu få adressera er som VD för den verksamhet som jag grundade redan 2012. Goobit Group är en sann pionjär inom krypto och blockchain, var först med att erbjuda kommersiellt gångbara kryptorelaterade tjänster och har idag en av Sveriges ledande handelsplattformar för krypto. Med det sagt så lämnar vi onekligen ett turbulent kvartal bakom oss med både ledningsförändringar och allvarliga driftsproblem genom det uppsagda banksamarbetet. (Utdrag ur VD Christian Anders kommentar till rapporten)

Q3, 1 november 2021 – 31 januari 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Nettoomsättningen minskade med 43 procent till 76,0 MSEK (132,6), främst till följd av att uppsagda banktjänster medfört lägre växlingsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,0 MSEK (1,5). Resultatet har belastats med cirka 2,1 MSEK i advokat- och konsultkostnader främst avseende rättstvist om uppsagda banktjänster, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,1 MSEK (3,3).
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,04 SEK (0,04). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (0,03).

Q1-Q3, 1 maj 2021 – 31 januari 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 328,6 MSEK (320,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,2 MSEK (2,5). Resultatet har belastats med icke återkommande kostnader om totalt 12,0 MSEK för marknadsundersöknings-, noterings- och optionsprogramskostnader under tidigare kvartal samt för advokat- och konsultkostnader främst avseende rättstvisten om uppsagda banktjänster under senaste kvartalet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,5 MSEK (4,4).
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,10 SEK (0,06). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till -0,10 SEK (0,04).

Händelser under perioden

 • Styrelseledamoten Erika Eliasson utsågs till ny VD för Goobit Group och Bjarne Ahlenius anställdes som ny CFO under perioden.
 • Carl-Viggo Östlund valdes in i styrelsen under perioden. Carl-Viggo Östlund har en gedigen erfarenhet av lednings- och styrelsearbete i bland annat bank- och finansbranschen.
 • Den 16 december upphörde Goobit att erbjuda Swish-betalningar på plattformen BTCX på grund av uppsagda banktjänster. Goobit vände sig till tingsrätten för att få beslutet upphävt men ansökan avslogs efter perioden, den 10 februari.
 • Den 24 januari meddelade Goobit Group att verksamheten drabbats av en väsentlig intäktsminskning efter att banktjänster inklusive betalningstjänsten Swish avslutats. Minskningen bedömdes medföra väsentligt minskade intäkter och lägre resultat i kvartalet, november 2021 – januari 2022, jämfört med motsvarande period föregående år.

Händelser efter perioden

 • Den 22 februari meddelades att grundaren och ordföranden Christian Ander tar över som VD för Goobit Group efter att Erika Eliasson begärt att få lämna sina uppdrag som VD och styrelseledamot. Erika Eliasson kommer fortsatt vara aktiv i bolaget som rådgivare. Styrelsen valde ledamoten Anders Aspegren till ny ordförande efter Christian Ander som kvarstår som ledamot i styrelsen.
 • Efter periodens utgång har bolaget upptagit kortfristiga lån av Christian Ander för att underlätta hanteringen av löpande rörelsekapital. Lånebeloppet om 2,5 MSEK understiger bolagets egen kassa och till en för bolaget förmånlig ränta. Den totala ersättningen för lånet har bedömts som obetydlig.


VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,
Det är glädjande att nu få adressera er som VD för den verksamhet som jag grundade redan 2012. Goobit Group är en sann pionjär inom krypto och blockchain, var först med att erbjuda kommersiellt gångbara kryptorelaterade tjänster och har idag en av Sveriges ledande handelsplattformar för krypto. Med det sagt så lämnar vi onekligen ett turbulent kvartal bakom oss med både ledningsförändringar och allvarliga driftsproblem genom det uppsagda banksamarbetet.

De kortsiktiga utmaningarna för Goobit är allvarliga men inte oöverstigliga. Den finansiella utvecklingen under kvartalet har påverkats negativt av att vi sedan mitten av december inte har kunnat erbjuda Swish som betallösning för kunderna på plattformen BTCX. Bakgrunden och omständigheterna kring detta är välkända och vi ser förstås SEBs agerande som utmanande och djupt problematiskt. Vi får samtidigt räkna med att vår roll som disruptiv utmanare av den rådande ordningen i finanssektorn stöter på motstånd från etablerade, starka och över 100 år gamla finansinstitut. Vi har förlorat den här ronden och blickar framåt i förvissningen att framtiden tillhör oss.

Jag vill börja med att slå fast att spårbarhet, transparens och regelefterlevnad är väl så viktigt för oss som för den etablerade finansmarknaden. Saken är den att våra möjligheter att erbjuda detta med blockchain-teknik är vida överlägsna de metoder som de etablerade finansaktörerna vilar på.

Arbetet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är en stor utmaning för hela samhället och det finansiella systemet har ett särskilt viktig roll i detta arbete. United States Department of the Treasury släppte nyligen sin nationella riskbedömning för just penningtvätt och terroristfinansiering och rapporten beskriver även digitala tillgångars roll. De drar bland annat slutsatsen att digitala tillgångar används betydligt mindre för penningtvätt jämfört med traditionella valutor.

Vi precis som alla andra aktörer på finansmarknaden måste ständigt förbättra och förfina våra AML-processer (Anti-Money Laundering). Jag är övertygad om att blockkedjeteknik kan vara en del av lösningen och här finns potential för bättre samarbete mellan banker, myndigheter och kryptobranschen. Vi välkomnar därför den översyn av branschen som Finansinspektionen initierade under oktober 2021 och som fortfarande pågår.

Digitala tillgångar blir allt mer etablerade med fler och tydligare användningsområden. Det är spännande att se hur digitala tillgångar i form av NFT:er (non-fungible token) fortsätter att bryta mark och att fler internationella storföretag anammar tekniken på olika sätt. En av många utmaningar i spåren av det förödande kriget i Ukraina är sårbarheten i den finansiella infrastrukturen. Här har kryptotekniken erbjudit ett robust alternativ som gjort att hjälpen kommer fram. Inom loppet av ett fåtal dagar har Ukraina mottagit omkring 50 MUSD i kryptodonationer från hela världen, utan mellanhänder. På så sätt når hjälpen behövande direkt i handen.

Hårt arbete för att få ny betallösning på plats
Tyvärr har avsaknaden av direktbanksbetalning medfört en kraftig minskning i handelsvolymer. Omsättningen minskade med 43 procent till 76,0 MSEK under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Glädjande nog har vi kunnat försvara vår bruttomarginal under denna turbulenta period men rörelseresultatet minskade till -6,0 MSEK (1,5). Minskningen beror främst på ökade rörelsekostnader och personalkostnader för förstärkning och utbyggnad av compliance-funktionen, ökade kostnader för utveckling av nya tjänster och funktionalitet, samt icke återkommande kostnader för advokater och konsulter avseende främst de uppsagda banktjänsterna.

Under perioden har vi arbetat hårt med att etablera en ny avtalsmässig och teknisk struktur för att erbjuda våra kunder robusta och användarvänliga betalningstjänster. Det finns ett flertal europeiska aktörer som välkomnar ett samarbete och som kommer att kunna erbjuda de tjänster vi behöver för att driva och utveckla verksamheten vidare. Dessvärre är det mycket formalia och administration förenat med dessa processer och det tar mer tid än vi skulle önska, men målet är i sikte och vi räknar med att snart ha ett samarbete på plats.

Vårt fokus i närtid är att återigen kunna erbjuda direktbanksbetalningar. Då får vi förnyade möjligheter att bygga allt bättre tjänster för våra kunder och skapa ökande handelsvolymer på BTCX. Utvecklingsarbetet av våra nya tjänster och app har fortskridit enligt planerna och vi räknar med att kunna lansera appen så fort vi har en ny betallösning på plats.

Utveckling på lång sikt
Tittar vi på lite längre sikt så kvarstår våra ambitioner om geografisk expansion men vi måste göra det i rätt ordning. Först ska vi säkerställa tillväxt och kostnadseffektivitet i vår befintliga affär. Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten och att utvärdera möjligheter inom nya affärsområden och produktområden.

Vi befinner oss fortsatt i en ung och växande bransch. Många i den etablerade finansbranschen är fortfarande misstänksamma och hotade av utvecklingen, men än fler har börjat förstå och värdesätta den. Vi som är verksamma i branschen har hittills bara skrapat på ytan av de affärsmöjligheter som öppnar sig. Goobit har en unik position för att kommersialisera de här affärsmöjligheterna de kommande åren, med den långa erfarenhet och djupa kunskap om krypto och blockchain som finns i vår organisation.

Jag vill avsluta med att tacka alla aktieägare för det förtroende ni visar oss. Det saknas inte utmaningar, men möjligheterna är större. Jag ser verkligen fram emot att leda Goobit under denna mycket spännande resa.

Stockholm, 31 mars 2022

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ)
E-post: christian.ander@goobit.se

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta delårsrapporten Q3 2021/22 finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer