Goobit Group AB publicerar delårsrapport Q2 2022/23, 1 augusti – 31 oktober 2022: Kryptovinter och möjligheter

2022-12-15
8:00

Nu har det gått lite drygt ett år sedan toppen i marknaden inföll, historiskt har det betytt att midvintern är här och att botten är nådd. Ofta tar det ytterligare ett år innan marknaden återhämtat sig och nästa bull-marknad påbörjas. Detta skulle lägligt inträffa samtidigt som Europas reglering av digitala tillgångar MiCA ska implementeras, vilket kan bli en riktigt intressant lyckoträff för Europa. Det är också midvintern som är hårdast för många bolag i vår bransch, med lägre intäkter och krav på att svångremmen behöver stramas åt, samtidigt som det också är en tidpunkt som öppnar upp för nya intressanta partnerskap och affärer.

Q2, 1 augusti 2022 – 31 oktober 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Omsättningen uppgick till 27,5 MSEK (129,8). Minskningen beror främst på de under december 2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans med en generell nedgång inom kryptomarknaden medfört lägre växlingsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-2,9). Perioden inkluderar intäkter om 1,7 MSEK avseende omvärdering av kortfristiga skulder samt konsult- och advokatkostnader hänförligt till den pågående FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,1 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,2 MSEK (-3,0).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

Halvåret, 1 maj 2022 – 31 oktober 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Omsättningen uppgick till 52,4 MSEK (252,6). Minskningen beror främst på de under december 2021 uppsagda banktjänsterna vilket tillsammans med en generell nedgång inom kryptomarknaden medfört lägre växlingsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,8 MSEK (-7,2). Perioden inkluderar intäkter om 1,7 MSEK avseende omvärdering av kortfristiga skulder samt konsult- och advokatkostnader hänförligt till rättstvisten om de uppsagda banktjänsterna samt den pågående FI-tillsynen av bolaget om cirka -0,6 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,9 MSEK (-7,4).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,05).

Händelser under perioden

 • Bolaget har förlängt det kortfristiga lånet från Christian Ander.
 • Årsstämman den 17 oktober 2022 beslutade bland annat om långsiktigt incitamentsprogram till anställda och konsulter i bolaget.
 • Goobit kommer erbjuda sin nyutvecklade AML SaaS-tjänst till samarbetspartnerna inom F.R.E.E Madeira-projektet. Samarbetet är främst av strategisk karaktär och kommer att fungera som en språngbräda för ytterligare expansion till nya marknader.

Viktiga händelser efter perioden

 • Bolaget har amorterat det kortfristiga lånet från Christian Ander och Blocktech AB om 2,5 MSEK.

VD har ordet

Bästa aktieägare,
Nu har det gått lite drygt ett år sedan toppen i marknaden inföll, historiskt har det betytt att midvintern är här och att botten är nådd. Ofta tar det ytterligare ett år innan marknaden återhämtat sig och nästa bull-marknad påbörjas. Detta skulle lägligt inträffa samtidigt som Europas reglering av digitala tillgångar MiCA ska implementeras, vilket kan bli en riktigt intressant lyckoträff för Europa. Det är också midvintern som är hårdast för många bolag i vår bransch, med lägre intäkter och krav på att svångremmen behöver stramas åt, samtidigt som det också är en tidpunkt som öppnar upp för nya intressanta partnerskap och affärer.

Goobits arbete med partnerskap och samgående med andra kryptoaktörer fortsätter. Vårt fokus ligger primärt på den svenska och nordiska marknaden, men med det sagt så kan det i dessa tider öppna upp sig för andra marknader. Det finns gott om möjligheter och marknaden ser positivt på denna typ av aktivitet eftersom det skapar synergier bolag emellan på en annars tuff marknad.

Tillsynsprocessen som Finansinspektionen genomför av Goobit har nu pågått i 14 månader och förväntas fortsätta en bit in på 2023. Bolaget har inte fått några indikationer på varför processen tar så pass lång tid, utöver att vi så här långt bytt handläggare två gånger. Den pågående processen begränsar bolagets möjligheter att inleda nya finansiella relationer till svenska banker och institut, något som har haft uppenbara negativa konsekvenser för vår affär.

Bolagets arbete för att åter nå svarta siffror och ett positivt kassaflöde fortsätter. Flera omsättnings- och marginalstärkande åtgärder samt kostnadsbesparande aktiviteter har genomförts. Dessa tillsammans med ytterligare planerade aktiviteter beräknas att märkas löpande under kommande månader.

Intresset för bolagets AML SaaS-tjänst är fortsatt stort. Vår höga tekniska förmåga och långa dokumenterade kryptokunskap inom reglerad miljö medför att vi sitter i en mycket god position för tillväxt. Vi får förfrågningar från exempelvis Web3- och datorspelsindustrin, men även Neobanker, traditionella AML-SaaS bolag samt PSP:er som håller på att bredda sitt utbud inför MiCA-förordningen visar intresse. Vi jobbar nu med att stänga ett flertal strategiska partnerskap för fortsatt expansion och vi ser fram emot att kontraktera och integrera flera nya aktörer under början av 2023.

Med anledning av exempelvis bolagets satsning på vårt nya AML SaaS-tjänsteerbjudande genomförs en varsam men tydlig förändring av bolagets grafiska profil och logotyp. Förändringen placerar ökat fokus på företagets namn och skapar ett utrymme för att kommunicera olika erbjudanden, nu och framöver. Till logotypens grafiska element tillförs för första gången olika färger för att ytterligare öka dynamik och användbarhet.

Stockholm, december 2022

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ)
E-post: christian.ander@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta delårsrapporten finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida https://www.goobit.se/investor-relations/arsredovisningar-och-rapporter

Bifogade filer