Goobit Group AB publicerar delårsrapport Q2 2021/22, 1 augusti – 31 oktober 2021: Tillväxt och kostnader i fokus

2021-12-16
8:10

Efter snart en månad som VD för Goobit Group slås jag av medarbetarnas höga kunskapsnivå inom blockchain och krypto, bolagets gedigna transaktionsmonitorering såväl som vår starka position på marknaden. Tillväxtpotentialen är hissnande då vi får tänka att kryptobranschen befinner sig där internet befann sig i början på 90-talet. En av mina viktigaste uppgifter är nu att se över bolagets strategiska plan. Bolaget har stor potential för geografisk expansion men min uppfattning är att vi först måste backa hem och säkerställa tillväxt och kostnadseffektivitet i vår befintliga affär på hemmaplan. (Utdrag ur VD Erika Eliassons kommentar till rapporten)

Q2, 1 augusti – 31 oktober 2021
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

  • Omsättningen ökade med 19 procent till 129,8, MSEK (109,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till –2,9 MSEK (0,8). Rörelseresultatet har belastats av kostnader kopplade till kartläggning av den europeiska marknaden och optionsprogram för anställda. Rörelseresultatet har dock även positivt påverkats av realisationsvinster för växling av kryptovalutor.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –3,0 MSEK (1,0).
  • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgår till –0,02 SEK (0,01). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgår till –0,02 SEK (0,01).
  • Under kvartalet tillkom 11 535 (10 908) nya kunder.

Halvåret, 1 maj – 31 oktober 2021
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

  • Omsättningen ökade med 34 procent till 252,6 MSEK (188,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till –7,2 MSEK (1,0). Rörelseresultatet har belastats av kostnader kopplade till kartläggning av den europeiska marknaden, optionsprogram för anställda och kostnader för notering på Nasdaq First North Growth Market under första kvartalet. Rörelseresultatet har dock även positivt påverkats av realisationsvinster för växling av kryptovalutor.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –7,4 MSEK (1,2).
  • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgår till –0,05 SEK (0,01). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgår till –0,05 SEK (0,01).
  • Under halvåret tillkom 19 849 (19 097) nya kunder.

Händelser under perioden
- Erika Eliasson valdes in i Goobit Groups styrelse och Christian Ander valdes till styrelsens ordförande efter beslut vid en extra bolagsstämma den 9 augusti 2021. Efter perioden utsågs Erika Eliasson även till bolagets VD.
- Extra bolagsstämman den 9 augusti fattade beslut om införandet av långsiktiga incitamentsprogram för styrelseledamöter och anställda.
- Goobit Group ingick avtal med Awardit som kommer lansera ett presentkort under nästa år som kan lösas in mot kryptovaluta genom Goobits handelsplats BTCX.
- Goobit Group har stärkt sin kundkännedom genom att implementera lösningar från data- och blockkedjeanalysbolaget Elliptic Enterprises Limited.
- Goobit Group ingick avtal med fintechbolaget Zaver om betalningslösningar.
- Goobit Group informerades av Finansinspektionen den 21 oktober om att myndigheten kommer genomföra en undersökning hos bolaget. Undersökningen avser efterlevnad av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt av FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11). Åtgärden är en del av en generell, nationell riskbedömning kring virtuella valutor.
- Kortbetalningar har integrerats genom ClearHaus A/S vilket skapar ytterligare en betalmetod för kunder.

VD HAR ORDET

Efter snart en månad som VD för Goobit Group slås jag av medarbetarnas höga kunskapsnivå inom blockchain och krypto, bolagets gedigna transaktionsmonitorering såväl som vår starka position på marknaden. Tillväxtpotentialen är hissnande då vi får tänka att kryptobranschen befinner sig där internet befann sig i början på 90-talet. En av mina viktigaste uppgifter är nu att se över bolagets strategiska plan. Bolaget har stor potential för geografisk expansion men min uppfattning är att vi först måste backa hem och säkerställa tillväxt och kostnadseffektivitet i vår befintliga affär på hemmaplan.

Kundbasen har under de senaste 12 månaderna vuxit med 40 000 nya kunder och omsättningen ökade med 19 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Bruttovinsten ökade med 5,4 MSEK, motsvarande 63 procent, främst som en följd av realiserade vinster i bolagets egna innehav av kryptovalutor och en ökad omsättning. Vi har en stark finansiell ställning med tillgångar i krypto- och fiatvaluta till ett marknadsvärde som per den 31 oktober översteg 40 MSEK och därutöver är vi i princip obelånade.

Rörelseresultatet belastades dock av extraordinära kostnader om 6 MSEK under kvartalet, vilket innebär att vi trots tillväxten redovisade ett minusresultat uppgående till 3 MSEK. De extraordinära kostnaderna avser primärt en externt utförd strategirapport som kartlägger förutsättningarna för internationell expansion. Jag har hunnit genomlysa bolagets kostnadskostym och ser att vi behöver minska konsultberoendet samt öka vår kostnadseffektivitet för långsiktig skalbarhet.

Vägen framåt
Med 200 000 kunder, vår djupa branschkunskap och vårt etablerade varumärke är vi välpositionerade i marknaden. Andelen av befolkningen som äger kryptotillgångar i Europa är idag cirka 3 procent att jämföra med motsvarande siffra i USA som är 15 procent. Tillväxtpotentialen är med andra ord betydande. Samtidigt behöver vi, i takt med att branschen mognar, förbereda oss för naturlig prispress i marknaden, vilket ställer ökade krav på kostnadseffektivitet.

Vårt övergripande mål är tillväxt vilket kan ske genom vår befintliga affär, nya affärsområden eller förvärv. Vi kommer nu att arbeta fram en strategisk plan för hur vi ska växa i en allt mer reglerad marknad. Kortsiktigt ligger fokus i att växa vår befintliga affär på den svenska hemmamarknaden.

En viktig del i vår affär är att kunna erbjuda enkla och smidiga betalsätt när våra kunder ska handla. Som pressmeddelat så har vi varit tvungna att upphöra med Swish på BTCX efter uppsägning från vår transaktionsbank SEB. Vi har tidigare kommunicerat att bolaget har ett avtal med en annan leverantör för direktbanksbetalningar vilket kan ersätta alternativt komplettera Swish så snart ny kontolösning finns på plats. Vi har de senaste veckorna arbetat intensivt för att säkerställa en alternativ kontolösning för direktbanksbetalningar, och förhoppningen är att kunna lansera en sådan lösning inom kort. Tillsvidare kommer BTCXs kunder att hänvisas till kortbetalningar.

Kryptobranshen går mot reglering
Blockkedjor och krypto är fortsatt en relativt ny bransch som i stort sett har varit oreglerad. Goobit är idag registrerat hos Finansinspektionen som finansiellt institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Branschen kommer successivt att bli mer reglerad och det pågår nu förhandlingar i Europakommissionen om en ny harmoniserad reglering för EU som går under namnet MICA.

Jag välkomnar den här utvecklingen, eftersom den är en förutsättning för branschens fortsatta mognad och expansion. En ökad reglering skapar förutsägbarhet och större tillit för branschen och slår ut mindre seriösa aktörer. Det är dock fortfarande mycket som är oklart gällande kravbilden och vad MICA kommer att innebära.

Både jag som ny VD och Carl-Viggo Östlund som nu föreslås som styrelseledamot kommer att kunna bidra med viktiga erfarenheter från att bedriva finansiell verksamhet i reglerad miljö. Goobit har ett högt och ökande fokus på compliance och därför har vi tillsatt Fredric Ardrot, som har gedigen erfarenhet av AML-regelverket, som externt kontrakterad Compliance Officer.

FI:s genomlysning av kryptobranschen
Under oktober aviserade Finansinspektionen att de planerade att genomföra tillsyn hos de två marknadsledande kryptoväxlarna Goobit och Safello. Åtgärden är en del av en generell, nationell riskbedömning kring virtuella valutor. Undersökningen är avgränsad till att omfatta företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder. Vi välkomnar tillsynen och samarbetar förstås fullt ut för att underlätta myndighetens arbete.

Krypto är spårbart och skapar ökad transparens
Blockkedjetekniken erbjuder unika möjligheter till transaktionskontroll och uppföljning. De som är nya inom kryptobranschen underskattar ofta spårbarheten av transaktioner. Jan Olsson från NOA intervjuades tillsammans med Christian Ander, Goobits grundare och ordförande, i DiTV den 8 december där de talar om möjligheterna att upptäcka penningtvätt inom krypto och blockkedjor. Lärdomen blir ganska snabbt att spårbarheten inom krypto i själva verket är betydligt bättre än i den traditionella finansbranschen. Inslaget finns online och är högintressant för den som vill få en lättbegriplig bild av vad kryptobranschen kan bidra med till det finansiella ekosystemet, inte minst på områden som säkerhet och transparens.

Som bolag arbetar vi aktivt med att utbilda allmänheten om krypto och blockkedjetekniken för att adressera fördomar och missuppfattningar kring marknaden. Jag ser att vi genom vårt arbete och vår gedigna erfarenhet inom krypto kommer spela en viktig roll i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi befinner oss i en ung och starkt växande marknad där mycket ännu inte är helt utforskat, vilket innebär utmaningar men också enorma möjligheter. Det är och ska bli enormt roligt att leda Goobit på denna tillväxtresa!

Stockholm, 16 december 2021

Erika Eliasson
VD Goobit Group AB

Kontaktperson:
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ)
tel: +46 999 10 70
E-post: erika.eliasson@goobit.se

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande
kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de
digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets
mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ)
registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta delårsrapporten finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer