Goobit Group AB publicerar delårsrapport Q1 2022/23, 1 maj – 31 juli 2022: Nytt banksamarbete

2022-09-15
8:00

Vi lämnar ett händelserikt och turbulent räkenskapsår, det 10:e i Goobits historia, bakom oss. Trots turbulensen, där vi bland annat fortfarande lider av sviterna från de uppsagda banktjänsterna, är det glädjande att se lojaliteten från många kunder samtidigt som det sker en ny tillströmning varje månad. Vår organisation har tagit sig an utmaningarna och tillsammans med en ny bankpartner är bolaget redo att få tjänsterna på banan igen.

Q1, 1 maj 2022 – 31 juli 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

  • Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (122,8). Minskning beror främst på de under december 2021 uppsagda banktjänsterna vilket medfört lägre växlingsvolymer tillsammans med en generell nedgång inom kryptomarknaden.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-4,3). Perioden inkluderar konsult och advokatkostnader hänförligt till rättstvisten om de uppsagda banktjänsterna samt den pågående FI-tillsyn av bolaget om cirka -0,5 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK (-4,4).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03).

Händelser under perioden

  • Christian Ander, VD för Goobit Group, kommer ingå i en arbetsgrupp som ska rådge Madeiras regering i hur Bitcoin kan bli en del i vardagen på den portugisiska ögruppen. Arbetet förväntas kunna få strategisk betydelse i bolagets tjänsteutveckling, särskilt inom AML och compliance för digitala tillgångar.
  • Michael Völter valdes in i styrelsen samt utsågs till styrelseordförande efter beslut vid extra bolagsstämman den 7 juli 2022. Michael Völter är tysk medborgare med en gedigen erfarenhet av lednings- och styrelsearbete inom finanssektorn i Europa.
  • Goobit Group AB:s (publ) dotterbolag, Goobit AB, har ingått samarbete med Bank Frick gällande banktjänster. Samarbetet innebär att Bolaget efter ett långt intensivt arbete bland annat erhåller en partner som stöttar bolagets affärer och att Bolaget kan fokusera på att implementera nya betalningslösningar, nya tjänster samt nå ut till fler marknader.

Viktiga händelser efter perioden

  • Bolaget har förlängt det kortfristiga lånet från Christian Ander.

VD har ordet

Bästa aktieägare,
Vi lämnar ett händelserikt och turbulent räkenskapsår, det 10:e i Goobits historia, bakom oss. Trots turbulensen, där vi bland annat fortfarande lider av sviterna från de uppsagda banktjänsterna, är det glädjande att se lojaliteten från många kunder samtidigt som det sker en ny tillströmning varje månad. Vår organisation har tagit sig an utmaningarna och tillsammans med en ny bankpartner är bolaget redo att få tjänsterna på banan igen.

Integrationen med vår nya bankpartner och det Europeiska finanssystemet är i full gång och vi hoppas kunna lansera direktbetalningar inom en snar framtid - Vi ska fortsätta att erbjuda våra kunder en snabb och tillförlitlig tjänst och våra kunder kan lita på att vi som företag slår vakt om deras säkerhet och integritet. Detta blir en allt viktigare aspekt i en global och transparent värld som bitcoin och andra publika nätverk erbjuder.

Bolagets AML-Desk (Anti-Money-Laundering) tjänsteerbjudande för digitala tillgångar möter stort intresse. Både ur en säkerhetsaspekt, där geopolitiska konflikter skapar behov av att kunna följa sanktioner och för att i realtid hantera dessa, samt ur ett regleringsperspektiv, där EU kommer allt närmare ett färdigställande av regelverket kring digitala tillgångar. Behovet att efterleva regelverk inom krypto kommer öka markant framgent, inte bara inom traditionell finans utan även från tech- och konsultbolag verksamma inom exempelvis dataspel, musikrättigheter och biljettförsäljningar där NFT’er är på väg att bli den globala standarden. Till detta lägger vi myndigheter, domstolsväsendet samt advokatbyråer som har ett skriande behov av forensikarbete inom krypto. Redan idag har Goobit hanterat över 12 000 förfrågningar inom detta område.

I valtider blir vi påminda om vikten av yttrandefriheten och hand i hand med det går den finansiella friheten, rätten till ett stabilt och globalt finanssystem där exempelvis bitcoin är en minst lika viktig del som det traditionella banksystemet. Detta har bland annat blivit tydligt när Ukraina invaderades och militär och civila fått vända sig till bitcoins finansiella infrastruktur för att delvis finansiera sitt motstånd.

Det gläder mig att få välkomna Michael Völter som bolagets ordförande. Med sin långa erfarenhet av att driva och utveckla finansiella tjänster tillsammans med ett väletablerat internationellt nätverk inom bank och finans kommer han på ett bra sätt bidra både på kort- och lång sikt.

Vi väntar oss att den pågående granskningen från FI snart är avklarad med ett positivt utfall som för vår branschkollega, men samtidigt finns det inga garantier och ett annat utfall kan medföra konsekvenser för bolaget.

Stockholm, september 2022

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ)
E-post: christian.ander@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta delårsrapporten finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida https://www.goobit.se/investor-relations/arsredovisningar-och-rapporter

Bifogade filer