Goobit Group AB publicerar delårsrapport Q1 2021/22, 1 maj – 31 juli 2021: Intensivt arbete för expansion

2021-09-30
8:00

Under första kvartalet av Goobits räkenskapsår 2021/2022 bedrevs ett intensivt arbete med att påbörja vår europeiska expansion. Vi introducerade Goobit på Nasdaq First North Growth Market. Vi lanserade kort som betaltjänst och säkrade kompletterande betalningslösningar med Tink. Vi har inlett dialoger om uppköp och sammanslagningar med kryptobolag i Norden. Samtidigt präglades kvartalet av den kraftiga prisrekylen för bitcoin och andra kryptovalutor samt en prispress på växlingstjänster i en tilltagande konkurrens om kortsiktiga marknadsandelar. Vidare belastas resultatet av kostnader till följd av listning på Nasdaq First North Growth Market och beslutade satsningar på vår europeiska expansion.

Utdrag ur VD Pär Helgossons kommentar till rapporten

Kvartalet 1 maj – 31 juli 2021
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

  • Omsättningen ökade med 56 procent till 122,8 MSEK (78,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till –4,3 MSEK (0,2). Resultatet har belastats med 3,2 MSEK i kostnader kopplade till noteringen och att förbereda bolaget inför en geografisk expansion.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –4,4 MSEK (0,2).
  • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgår till –0,033 SEK (0,002). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgår till –0,032 SEK (0,002).
  • Posten immateriella anläggningstillgångar inkluderar kryptovalutor med ett bokfört värde på 13,6 MSEK (0).
  • Goobit Group listades på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2021 under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod SE0015837752.
  • Goobit Group säkrade kompletterande betalningslösningar dels genom ett avtal med Tink med planerad lansering under året, dels genom att från den 7 juli möjliggöra betalning med kort.
  • Goobit tecknade samarbetsavtal om grön kryptovaluta med Xpecunia. Avtalet innebär att Goobit får exklusiv rätt att i Norden sälja den kryptovaluta som Xpecunia Nordic utvinner med hjälp av grön energi.

Händelser efter perioden
- Erika Eliasson valdes in i Goobit Groups styrelse och Christian Ander valdes till styrelsens ordförande efter beslut vid en extra bolagsstämma den 9 augusti 2021.
- Extra bolagsstämman den 9 augusti fattade beslut om införandet av långsiktiga incitamentsprogram för styrelseledamöter och ledning.

VD HAR ORDET
Under första kvartalet av Goobits räkenskapsår 2021/2022 bedrevs ett intensivt arbete med att påbörja vår europeiska expansion. Vi introducerade Goobit på Nasdaq First North Growth Market. Vi lanserade kort som betaltjänst och säkrade kompletterande betalningslösningar med Tink. Vi har inlett dialoger om uppköp och sammanslagningar med kryptobolag i Norden. Samtidigt präglades kvartalet av den kraftiga prisrekylen för bitcoin och andra kryptovalutor samt en prispress på växlingstjänster i en tilltagande konkurrens om kortsiktiga marknadsandelar. Vidare belastas resultatet av kostnader till följd av listning på Nasdaq First North Growth Market och beslutade satsningar på vår europeiska expansion.

Stort intresse för strukturaffärer
Goobit tog under kvartalet viktiga steg i arbetet med att realisera vår expansionsplan. Bolaget listades på Nasdaq First North Growth Market och kunde därmed inleda en resa som kommer präglas av både organisk och förvärvad tillväxt.
Vi har pågående dialoger med sex potentiella uppköpskandidater. Vi har engagerat några av de bästa rådgivarna på marknaden för att effektivt kunna utvärdera och driva en förvärvsagenda. Bolaget har tillsammans med Boston Consulting Group kartlagt och analyserat den europeiska marknaden. Detta arbete kommer göra det möjligt för Goobit att växa affären på ett effektivt sätt och skala upp verksamheten internationellt. Vi håller ett högt tempo och kommer under innevarande kvartal att ha en kvalificerad short-list av kandidater, utöver de bolag som vi själva redan har etablerat kontakt med.

56 % tillväxt trots marknadsturbulens
Tillväxten i handelsplattformen BT.CX minskade under kvartalet till följd av turbulensen på marknaden för kryptovalutor men vi hade trots det 56 % högre intäkter jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ett tecken på marknadens ökande mognad är att vi mötte ökad konkurrens med en prispress i vissa segment med marginaler som vi bedömer som ohållbara i dagens fragmenterade marknad.
Trots det ser vi en imponerande stabilitet i vår egen kundaffär där vi ser vårt inarbetade förtroende med en hög säkerhetsnivå och väl fungerande support som viktiga bidragande styrkor som gör att kunderna fortsätter att vända sig till oss för att göra sina affärer genom BT.CX. Vår långsiktiga tillväxtstrategi syftar till att skapa skalfördelar i verksamheten genom att expandera ut i Europa.

Vi ökar takten och bygger bolaget för expansion
Efter börsintroduktionen i maj har vi ökat takten i att bygga bolaget för expansion. Vi har arbetat vidare med att vidareutveckla och förbättra vårt erbjudande, våra tjänster och våra compliance-rutiner. Under kvartalet säkrade vi möjligheten att erbjuda kompletterande betalningslösningar genom ett avtal med den internationellt etablerade betalningstjänsten Tink. Från och med juli har vi också kunnat erbjuda möjlighet till kortbetalning. Som ett led i detta utvecklingsarbete har vi integrerat en plattformsbaserad lösning från betalteknikbolaget QuickPay. Tillsammans möjliggör dessa åtgärder fler betallösningar, bättre tillgänglighet för kunderna samtidigt som de ger stöd för kommande expansion. De gör oss också mindre beroende av en enskild, lokal bankaktör.
Som ett led i vår expansionsplan har vi fortsatt att investera i vår interna systemutveckling, bland annat för att skapa robusta, säkra och skalbara compliance-rutiner. Vi har stärkt våra processer för kundkännedom med lösningar från data- och blockkedjeanalysbolaget Elliptic Enterprises Limited och infört nya lösningar för kundidentifiering. Vi har också ökat automatiseringen i kund- och orderhantering. Om och när hårdare regleringar införs kommer vi att vara väl förberedda.

Intensivt utvecklingsarbete
Vi har också bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att lansera ny funktionalitet, såväl på den befintliga BT.CX-plattformen som för mobila tillämpningar. Den kommande tiden planerar vi att presentera en hel del nyheter på det här området som kommer att höja tillgängligheten och kundupplevelsen, bredda vårt erbjudande och förstärka vår konkurrenskraft. Som ett led i förberedelsearbetet till bolagets internationella expansion utreder vi förutsättningarna att erbjuda en token till användare.
Vi är inte oroade över den turbulens som vi har sett på den globala marknaden för kryptovalutor. Det är uttryck för en naturlig osäkerhet när en disruptiv teknologi och nytt finansiellt ekosystem utvecklas och mognar. Debatten har bland annat kretsat kring behovet av reglering, restriktioner som påförts av den kinesiska staten och kring kryptovalutornas miljöpåverkan. Som ett led i att bli än mer relevanta för kunderna vill vi vara pådrivande för att driva kryptobranschen i en klimatsmart riktning. Under kvartalet tecknade Goobit ett samarbetsavtal om grön kryptovaluta med Xpecunia som ger oss exklusiv rätt att i Norden sälja kryptovaluta som utvinns med hjälp av grön energi.
Vi håller ett högt tempo i arbetet med vår långsiktiga tillväxtstrategi. Som det nordiska kryptobolag med längst track-record i branschen är vi en relevant och intressant motpart för många aktörer, och vi ser goda möjligheter att vara en pådrivande kraft i branschens fortsatta mognad. Vi fortsätter att se ett ökat kundinflöde och antalet transaktioner fortsätter att växa. Även om vi lär få se en volatil prisutveckling för kryptovalutor även framgent är vi övertygade om att branschen kommer att fortsätta att spela en allt viktigare roll i det finansiella ekosystemet.

Stockholm, 30 september 2021
Pär Helgosson – VD Goobit Group AB

Kontaktperson:
Pär Helgosson, VD, Goobit Group AB (publ), telefon: +46 70 978 80 00, par.helgosson@goobit.se

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande
kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de
digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets
mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ)
registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta delårsrapporten Q1 2021/22 finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida www.goobit.se

[MAR-etikett läggs in automatiskt]

Bifogade filer