Goobit Group AB publicerar delårsrapport för Q3 2023/2024, 1 november 2023 - 31 januari 2024

2024-03-15
9:30

Goobit Group AB ("Goobit" eller “Bolaget”) har publicerat sin delårsrapport för Q3 2023/2024, tillgänglig att läsa på goobit.se. Detta kvartal visade på Goobits strategiska framsteg, fortsatta operativa förbättringar och fortsatt starkt fokus på compliance. Bolaget uppmuntrar samtliga att läsa hela delårsrapporten.

Översikt finansiella resultat för Goobit Group AB (publ) ("Bolaget")

Q3, 1 NOVEMBER 2023–31 JANUARI 2024

– JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

  • Nettoomsättningen uppgick till 28.0 MSEK (26,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2.7 MSEK (-4.0). Perioden inkluderar advokatkostnader hänförliga till företrädesemissionen som anses vara engångskostnader.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2.8 MSEK (-4.1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0.009 SEK (-0.03).

Viktig händelse under perioden

  • Christian Ander, VD för Goobit, träffade Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Mötet är en fortsättning på Goobits arbete med att utbilda regeringar och specifikt potentialen för Sverige att använda Bitcoin som ett protokoll för att skapa en robust digital infrastruktur. Detta möte markerar ett betydande steg i Goobits uppdrag att jobba för adoptionen av Bitcoin och understryker företagets engagemang för att samarbeta med statliga myndigheter både från ett compliance- och AML-perspektiv, men också som en utbildningspartner. Goobit har haft ett antal utbildningsworkshops såsom med Madeiras regering, Spelinspektionen och Finansinspektionen.

Denna information är en sammanfattning av kvartalsrapporten skriven på engelska. Vid eventuella avvikelser mellan denna text och den engelska, ska det senare gälla.

Läs hela delårsrapporten på goobit.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Om BTCX | Goobit Group
Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn. Bolaget lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats BTCX 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för kryptotillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Gruppen har sitt huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer