Goobit Group AB publicerar bokslutskommuniké, 1 maj 2021 – 30 april 2022: Nya affärsmöjligheter

2022-06-16
8:00

Det är oroliga tider i världen, på de finansiella marknaderna och för Goobit. Vi lämnar nu ännu ett tufft kvartal bakom oss men ser samtidigt stora tillväxtmöjligheter inom andra affärsområden. Goobit är en sann pionjär inom krypto och blockchain och den erfarenhet och kunskap som vi besitter är unik och ger möjligheter till att utveckla nya tjänster och produkter. I takt med att digitaliseringen i vår omvärld ökar blir det digitala ägandet alltmer centralt och LOI.et med Azerion är av stor strategisk betydelse för Goobit.

Q4, 1 februari 2022–30 april 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,6 MSEK (211,9). Minskning beror främst på de i december 2021 uppsagda banktjänsterna vilket medfört lägre växlingsvolymer tillsammans med att Q4 föregående år ur ett historiskt perspektiv var mycket starkt.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,3 MSEK (8,9). Resultatet inkluderar cirka 3,8 MSEK i intäkter avseende förändrade redovisningsprinciper samt advokat och rättegångskostnader avseende rättstvisten om uppsagda banktjänster om cirka -2,0 MSEK, vilka bedöms som icke återkommande.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,3 MSEK (6,2).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (0,05).

Helåret, 1 maj 2021–30 april 2022
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

 • Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 360,2 MSEK (532,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,5 MSEK (11,5). Resultatet har belastats med icke återkommande kostnader om totalt 14,0 MSEK för marknadsundersöknings-, noterings- och optionsprogramskostnader samt för advokat- och konsultkostnader främst avseende rättstvisten om uppsagda banktjänster. Därtill tillkommer en icke återkommande intäkt under perioden om 3,8 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17,9 MSEK (10,6).
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (0,14). Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till -0,13 SEK (0,08).

Händelser under perioden

 • Goobit Group har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Azerion, en ledande digital plattform för underhållning och media noterad på Euronext Amsterdam, avseende leverans av Anti Money Laundering (AML) tjänster för digitala tillgångar. Avsikten med LOI:et är att Goobit Group blir exklusiv AML-partner till Azerion avseende kryptorelaterade tillgångar.
 • Grundaren av Goobit Christian Ander tog åter över som VD för Goobit Group. I och med detta valde styrelsen ledamoten Anders Aspegren till ny ordförande efter Christian Ander som kvarstår som ledamot i styrelsen.
 • Bolaget har upptagit ett kortfristigt lån för att underlätta hanteringen av löpande rörelsekapital.
 • Stockholms tingsrätt avslog i början av februari bolagets ansökan om säkerhetsåtgärd.

Viktiga händelser efter perioden

 • Christian Ander, VD för Goobit Group, kommer ingå i en arbetsgrupp som ska rådge Madeiras regering i hur Bitcoin kan bli en del i vardagen på den portugisiska ögruppen. Arbetet förväntas kunna få strategisk betydelse i bolagets tjänsteutveckling, särskilt inom AML och compliance för digitala tillgångar.

VD har ordet

Bästa aktieägare,
Det är oroliga tider i världen, på de finansiella marknaderna och för Goobit. Vi lämnar nu ännu ett tufft kvartal bakom oss men ser samtidigt stora tillväxtmöjligheter inom andra affärsområden. Goobit är en sann pionjär inom krypto och blockchain och den erfarenhet och kunskap som vi besitter är unik och ger möjligheter till att utveckla nya tjänster och produkter. I takt med att digitaliseringen i vår omvärld ökar blir det digitala ägandet alltmer centralt och LOI.et med Azerion är av stor strategisk betydelse för Goobit.

Det är utmanande tider i världen vilket även återspeglas i kryptovärlden. Vi har sedan toppen i november förra året sett värdet på Bitcoin gå från nästan 600 TSEK till mindre än 260 TSEK i mitten av maj. Samtidigt har aldrig så många länder och företag anammat tekniken och utforskar möjligheterna. Sedan att jag som doktorandstudent 2011 hittade Bitcoin, som då var ett relativt litet open soruce projekt, har Bitcoin både fått stora framgångar men även motgångar. En sak är dock säker och det är att jag mer än någonsin är övertygad om kryptotillgångars betydelse i en modern tid.

Det är tydligt att regeringar och stater alltmer intresserar sig för Bitcoin, nu senast i El Salvador där 44 länder strålade samman i en vecka för att lära sig mer om Bitcoin och personligen ser jag mycket fram emot att vara rådgivare till Madeiras regering i arbetet att ge Bitcoin en plats i vardagen på ögruppen. Kriget i Ukraina har Bitcoin genom omvärldens donationer spelat en viktig roll i folkets kamp att bekämpa den ryska invasionen. Naturgasbolag använder Bitcoin miners i sitt miljöarbete för att omvandla reaktiva växthusgaser med upp till 40 gånger mindre påverkan när annars kostsamma processer blir lönsamma, även Svenska kraftnät använder Bitcoin miners för att hålla elnätet i balans vilket blir en allt viktigare roll i en allt mer distribuerad kraftproduktion.

När det digitala ägandet alltmer ökar i betydelse har kryptotillgångar en alltmer självklar plats. En digital tillgång kan i många fall ha ett betydligt större värde än fysiska ägodelar och det måste finnas ett säkert sätt att säkerställa det digitala ägandet. Inom Web3 och Metaverse kommer krypto att ha en central roll men innan Metaverse är verklighet finns det redan en gamingindustri som omsatte 180 miljarder dollar 2021 där det digitala ägandet är ett faktum. I mars kunde vi meddela att Goobit Group tecknat ett LOI med Azerion, en digital media- och underhållningsplattform listat på Euronext i Amsterdam, gällande AML-tjänster för bland annat deras utgivning av NFT’er. LOI:et är ett viktigt led i Goobit Groups tjänsteutveckling för digitala tillgångar. Tjänsten kommer att erbjudas som en SaaS-lösning och kommer även vara tillgänglig för skapare av innehåll, handlare och plattformar som vill säkerställa regelefterlevnad för digitala tillgångar. Goobit har funnits i 10 år vilket ger en särställning på marknaden gällande erfarenhet och kompetens inom krypto och transaktionsmonitorering.

I Bryssel pågår ett intensivt arbete med förhandlingen av Mica regleringen. Jag välkomnar en harmoniserad reglering inom EU som skapar tydliga spelregler. Vi följer utvecklingen i Bryssel noggrant för det är viktigt att det blir rätt regleringar som inte tar bort styrkorna med krypto utan fokuserar på att mitigera de risker som finns i systemet. Jag hoppas även att en tydligare reglering ska minska polariseringen och istället öka acceptansen för krypto även hos svenska banker. Det är förvånande att ett digitalt land som Sverige ligger så lång efter t.ex. Tyskland i synen på kryptovalutors vara eller icke vara. Krypto är här för att stanna varför dialogen borde handla om hur vi använder det på bästa sätt dvs. hur vi tar tillvara fördelarna och mitigerar riskerna.

Att arbeta för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering är centralt inom Goobit och under kvartalet vi fortsatt att investera inom compliance och IT-stöd. Kryptovalutor har en inneboende spårbarhet och är överlägset traditionella valutor gällande möjligheterna till transaktionsmonitorering. Jag är övertygad om att debatten inom krypto mer och mer kommer att handla om integritet än om riskerna med penningtvätt även om de riskerna aldrig ska underskattas. På samma sätt som debatten kring internet har skiftat från problematiken om anonymitet och brottslighet till att handla om användares integritet kommer även debatten om krypto att ta den vägen. Vi behöver redan nu fundera över vilket samhälle vi får då allting går att spåra och övervaka på exempelvis blockkedjan. Jag är övertygad om att det går att kombinera integritet med säkra åtgärder för att motverka penningtvätt. Vi behöver bara tänka till ordentligt.

Även detta kvartal blev lidande av att vi inte har haft ett tydligt alternativ för direktbanksbetalningar på plats efter att vi i december 2021 pga. av uppsagt banksamarbete förlorade möjligheten att erbjuda Swish-betalningar. VI jobbar intensivt med att hitta en lösning men det är långa ledtider vilket gör att det tar längre tid än vad vi önskar. Under tiden ser vi noggrant över våra kostnader för att vara mer kostnadseffektiva när volymerna vänder uppåt igen.

Världen genomgår svåra tider där krypto kan spela en viktig roll för utsatta medmänniskor. Jag startade Goobit för 10 år sedan och har under den tiden som sagt upplevt både medgångar och motgångar. Nu är det juni fastän det känns som vinter men jag är övertygad om att det kommer varmare tider. Både för världen, krypto och Goobit!

Stockholm, juni 2022

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)

Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ)
E-post: christian.ander@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Den kompletta bokslutskommunikén 2021/22 finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer