Goobit Group AB publicerar bokslutskommuniké, 1 maj 2020 – 30 april 2021: Genombrottsår för Goobit

2021-06-30
8:00

Goobit Group rapporterar ett starkt fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. Nettoomsättningen växte 177 procent till 211,9 MSEK och periodens resultat steg till 6,4 MSEK under kvartalet. Därmed avslutas ett genombrottsår för bolaget: Vi växte kraftigt, nettoomsättningen översteg 0,5 miljarder SEK med ett rekordresultat om 11,2 MSEK och i maj i år blev vi det första svenska kryptobolaget att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vi har nu skapat förutsättningar att accelerera vår tillväxt. - Utdrag ur VD Pär Helgossons kommentar till rapporten

Kvartalet 1 februari – 30 april 2021
Jämfört med motsvarande period föregående år
 
- Nettoomsättningen uppgick till 211,9 MSEK (76,5).
- Rörelseresultatet uppgick till 8,9 MSEK (–2,7).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 MSEK (–5,4).
- Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,04).
- Karl-Mikael Syding valdes till ny styrelseledamot.
 
Helåret 1 maj 2020 – 30 april 2021
Jämfört med motsvarande period föregående år
 
- Nettoomsättningen uppgick till 532,6 MSEK (317,3).
- Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (–8,1).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,6 MSEK (–12,3).
- Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (-0,09).
 
Händelser efter perioden
 
- Goobit Group listades på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2021 under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod SE0015837752.
- Goobit Group säkrade kompletterande betalningslösningar med Tink och lansering beräknas ske senare under året. Goobit kommer även lansera kortbetalningar den 7 juli i år.
- Goobit tecknade samarbetsavtal om grön kryptovaluta med Xpecunia. Avtalet innebär att Goobit får exklusiv rätt att i Norden sälja den kryptovaluta som Xpecunia Nordic utvinner med hjälp av grön energi.
- Erika Eliasson föreslogs till Goobit Groups styrelse och styrelsen kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för inval.
 
VD HAR ORDET
 
Goobit Group rapporterar ett starkt fjärde kvartal i det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. Nettoomsättningen växte 177 procent till 211,9 MSEK och periodens resultat steg till 6,4 MSEK under kvartalet. Därmed avslutas ett genombrottsår för bolaget: Vi växte kraftigt, nettoomsättningen översteg 0,5 miljarder SEK med ett rekordresultat om 11,2 MSEK och i maj i år blev vi det första svenska kryptobolaget att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vi har nu skapat förutsättningar att accelerera vår tillväxt.
 
Den 5 maj i år hade jag glädjen att tillsammans med grundare, styrelse och ledningsteamet ringa i klockan för Goobit Groups introduktion på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för introduktionen var enormt, och redan under första veckan fick vi över 4 000 nya ägare, bara hos nätmäklarna Avanza och Nordnet. Idag uppgår antalet ägare till över 9 000 och aktien är den mest populära hos manliga investerare på Avanza. Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet och glädje över att så många investerare vill vara en del av Goobit Groups utveckling och framtid.
 
Intresset för aktien återspeglar det kraftigt växande intresset för kryptotillgångar och framför allt bitcoin. Under året har vi sett många av världens största hedgefonder, investerare, institutionella aktörer, Fortune 500-bolag och banker investera i och erbjuda sina kunder digitala valutor och helt nya finansiella tillgångsslag.
 
Starka finanser inför accelererad expansion
Det starkt växande intresset för kryptotillgångar öppnar attraktiva affärsmöjligheter för Goobit Group, och det är i ljuset av detta man bör se vår finansiella utveckling. Under året har bolaget effektiviserat organisationen och har goda vinstmarginaler. Vi har nu visat att vi kan leverera både kraftig tillväxt, god lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Det gör oss starka när vi nu arbetar vidare med vår expansionsplan.
 
Vi hade vid periodens slut cirka 37 MSEK i kassan som vi kan investera i vår fortsatta expansion. Genom att vi idag är noterade räknar vi också med att kunna utnyttja noteringen för att ta in nytt kapital för att kunna agera offensivt när rätt
investeringsmöjligheter öppnar sig.
 
Etablering inom övriga EU-regionen är det som är vårt nästa steg i företagets utveckling. EU är en fragmenterad marknad och vi ser en möjlighet att ta en ledande position och genom förvärv bygga en betydande närvaro på nya marknader. Vi utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. Vi ska samtidigt erbjuda den bästa kundupplevelsen på marknaden och kommer arbeta mer med produktutveckling och etablera vårt varumärke som den lokala, seriösa och trygga aktören på respektive marknad. Vårt erbjudande av tjänster ska i framtiden vända sig till både privatpersoner, företag och finansiella institutioner.
 
Kortbetalning och Tink – nya betalningslösningar nyckel till expansion
Kryptohandel är, i likhet med all e-handel, beroende av betalningslösningar som är säkra och lätta för kunderna att använda. Efter periodens slut slöt vi ett avtal med Tink gällande deras betalningstjänst. Den är internationellt gångbar och innebär att kunder på 18 europeiska marknader via 3 400 banker kommer att kunna erbjudas ett alternativ till Swish, bankgiro eller SEPA. Från den 7 juli i år kommer vi dessutom att ta emot kortbetalningar. Det är två viktiga steg i att skapa ökat kundvärde och förutsättningar för fortsatt tillväxt, samtidigt som det ger oss en stabil infrastruktur för vår fortsatta affärsutveckling.
 
Den 16 juni offentliggjorde vi ett samarbete med Xpecunia Nordic, som gör oss till den första nordiska aktören att erbjuda kryptovaluta som helt produceras på grön energi. Nu pågår en snabb förflyttning av bitcoin-mining från Kina där framför allt kol används som kraftkälla, till mining baserade på förnyelsebara kraftkällor på andra platser i världen. Vi ser det som en positiv utveckling för branschen. Som en ledande aktör i kryptobranschen gör vi från Goobits sida vad vi kan för att driva på den gröna omställningen. 
 
Även om vi sett kraftiga prisnedgångar på kort sikt är kryptovalutor en starkt växande sektor. Branschen ser både ökad användning och innovation. Sedan en månad tillbaka är bitcoin dessutom ett officiellt betalningsmedel. Detta eftersom El Salvador:s regering beslutat att anamma bitcoin som ”legal tender”, nationell valuta, som komplement till den amerikanska dollarn. Representanter för länder som Colombia, Peru, Argentina, Mexiko och Brasilien har också uttryckt intresse att gå samma väg som El Salvador.
 
Allt fler institutionella investerare och företag får upp ögonen för bitcoin samtidigt som fler betallösningar växer fram. En mer tydlig reglering kommer samtidigt skapa ett ökat förtroende för kryptotillgångar och möjliggör det verkligt breda genombrottet. Ser vi framåt är vi väldigt optimistiska gällande utvecklingen. Vi har en stark position på en växande marknad i Sverige samtidigt som en etablering på nya europeiska marknader väntar. Mycket arbete återstår men kvartalets och årets resultat visar att Goobit har etablerat en stark position för en fortsatt spännande utveckling.
 
Stockholm 30 juni 2021
Pär Helgosson – VD Goobit Group AB
 
Kontaktperson:
Pär Helgosson, VD, Goobit Group AB (publ), telefon: +46 70 978 80 00, par.helgosson@goobit.se 
 
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
 
Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.
 
Den kompletta bokslutskommunikén finns bifogad samt tillgänglig på Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer