Beslut från extra bolagsstämma i Goobit Group AB

2021-03-19
1:00

Goobit Group AB har på extra bolagsstämma den 19 mars 2021 fattat följande beslut:


Styrelse

Stämman valde Karl-Mikael Syding till ny styrelseledamot. Styrelsen är därefter fulltalig med fem ledamöter och utgörs av Johan Svärd (ordförande), Anders Aspegren, Johan Scott, Christian Ander samt Karl-Mikael Syding. 

Karl-Mikael Syding (född 1972) har lång erfarenhet från finansbranschen. Han började sin karriär på SkandiaBanken och var sedan ansvarig för att bygga upp Swedbanks avdelning för IT-analys. Han har 15 års erfarenhet i olika positioner från Hedgefonden Futuris inom Brummer & Partners. Mikael har på senare år varit riskkapitalist och privatinvesterare samt startat tre podcasts.


Bemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt antal aktier enligt den vid var tid gällande bolagsordningen.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.


Apportemission

Stämman beslutade om apportemission i enlighet med styrelsens förslag med en mindre justering. 


Ändring i bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra §§ 1,3,4,5 och 6 i bolagets bolagsordning. Ny bolagsordning finns tillgänglig hos bolaget och på www.goobit.se


Ägardirektiv

Stämman beslutade att fastställa följande ägardirektiv:

Bolaget, och samtliga sina dotterbolag, ska ha möjlighet att med respektive bolags likvida medel, investera/placera genom att handla i primärt BTC men kan även innefatta andra kryptovalutor, aktier, obligationer, optioner/warranter, FIAT valutor, eller andra finansiella instrument. Syftet med ovanstående mandat är att generera positiv avkastning på bolagets och dotterbolagens kapital.

Uppdelning av aktier

Stämman beslutade om uppdelning av aktier i enlighet med styrelsens förslag med justeringen att ändra uppdelningen från 372 till 1000.

Förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan www.goobit.se 

Kontaktperson:

Pär Helgosson, telephone: +46 70 978 80 00

par.helgosson@goobit.se 


Om Goobit 

Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är Sveriges första och ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group är en koncern med verksamheten i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB med cirka 12 anställda inklusive konsulter baserade primärt i Stockholm. Goobit AB riktar sig till både privatpersoner och företagskunder och representerar genom växling av digitala valutor, så kallad kryptovaluta, den absoluta majoriteten av Bolagets intäkter.